Dydd Mawrth, Ebrill 23, 2024
darmowa kasa za rejestrację bez depozytu
sbot_img
HafanFfeithiau Hwyl6 Ffordd o Leihau Bil Trydan Milfeddygon

6 Ffordd o Leihau Bil Trydan Milfeddygon

Wedi'i ddiweddaru ar Gorffennaf 18, 2023 erbyn Milfeddygon Cŵn

6 Ffordd o Leihau Bil Trydan Milfeddygon

Gyda chost ynni yn codi, mae'n bwysig lleihau costau lle bynnag y gallwch.

Yn ffodus, mae rhai pethau syml a hawdd y gallwch eu gwneud yn y gwaith i arbed arian ar eich bil trydan.Wrth ganolbwyntio ar strategaethau i leihau biliau trydan yn eich milfeddygfa, peidiwch ag anwybyddu pwysigrwydd cael busnes sydd wedi'i strwythuro'n dda i uchafu cost-effeithlonrwydd cyffredinol.

Gwnewch yn siwr i wirio allan Cynnwys adolygiadau i weld sut y gallai sefydlu strwythur cwmni priodol leihau eich costau gweinyddol a'ch rhwymedigaethau ymhellach.

Dyma saith ffordd o leihau eich galw am drydan practis milfeddygol ac arbedwch ar eich biliau trydan misol.

Newid i'r Tariff Trydan Gorau ar gyfer Eich Busnes

Os oes gennych bractis milfeddygol, mae'n bwysig ystyried pa dariff trydan fyddai orau ar gyfer eich model busnes.

Efallai y gallwch ddod o hyd i gyflenwr ynni sy'n cynnig cyfraddau gwell na'ch cyflenwr presennol, a allai olygu arbed arian ar filiau trydan.

Os ydych chi wedi blino talu gormod o arian bob mis dim ond oherwydd bod eich busnes yn defnyddio gormod o oriau cilowat (kWh), yna edrychwch i mewn i newid cyflenwyr.

Mae'n well gwneud cymhariaeth yn gyntaf serch hynny cyn penderfynu ar un cwmni penodol; fel arall, efallai na fydd digon o botensial arbedion ar ôl unwaith y bydd popeth wedi'i gyfrifo'n iawn.

Defnyddiwch Llai o Egni Gyda'r Bylbiau Golau Cywir

Defnyddiwch fylbiau golau sy'n arbed ynni. Os ydych chi'n dal i ddefnyddio bylbiau golau gwynias, ystyriwch newid i fylbiau fflwroleuol cryno neu LED. Byddant yn defnyddio llai o drydan ac yn para'n hirach na bylbiau confensiynol o'r un watedd.

Y cam cyntaf i leihau bil trydan eich milfeddyg yw diffodd goleuadau diangen. Mae hyn yn dechrau gyda diffodd y goleuadau pan fyddwch chi'n gadael ystafell, ond mae hefyd yn golygu dad-blygio electroneg pan nad ydych chi'n eu defnyddio.

Os oes unrhyw lampau heb eu defnyddio neu osodiadau golau eraill ar amseryddion, tynnwch nhw o'r gylched nes bod eu hangen eto a gosodwch synwyryddion symudiad mewn ystafelloedd lle gellir disgwyl i anifeiliaid anwes (neu fodau dynol!) fynd i mewn yn rheolaidd trwy gydol y dydd, fel eu ardal paratoi bwyd neu ystafelloedd arholiad.

Gosod dimmers neu amseryddion ar unrhyw oleuadau uwchben llachar fel y gellir troi'r bylbiau hyn i lawr ar adegau pan nad oes eu hangen cymaint.

Gosod Thermostat Rhaglenadwy

Os nad oes gennych thermostat rhaglenadwy neu os oes angen newid eich un presennol, yna gall fod yn werth buddsoddi mewn un. Mae thermostat rhaglenadwy yn caniatáu ichi osod y tymheredd ar wahanol adegau o'r dydd a'r nos. 

Er enghraifft, gosodwch y tymheredd yn is yn ystod misoedd yr haf ac yn uwch yn ystod misoedd y gaeaf i sicrhau nad yw'r anifeiliaid sy'n aros yn y cenelau yn gorboethi nac yn rhewi. Bydd hefyd yn arbed arian ar filiau trydan drwy leihau'r defnydd o ynni pan nad oes neb o gwmpas gartref yn ystod y dydd neu'r nos.

Rlleihau Defnydd Lle bo modd

Mae’n hawdd meddwl nad oes gan eich practis unrhyw reolaeth dros ei fil trydan, ond mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i leihau defnydd ac arbed arian ar eich bil cyfleustodau bob mis – fel diffodd goleuadau pan nad oes eu hangen neu ddiffodd. oddi ar gyfrifiaduron dros nos (os nad oes eu hangen arnoch).

Hyd yn oed pan fyddant wedi'u diffodd, mae angen pŵer wrth gefn ar offer fel sganwyr ac argraffwyr, fel y mae setiau teledu yn yr ystafelloedd aros, microdonnau, a thegellau yn y gegin. 

Hyd yn oed pan fyddant wedi'u plygio i mewn, mae rhai gwefrwyr yn parhau i ddefnyddio ychydig bach o bŵer. Dylai unrhyw electroneg a theclynnau nad ydynt yn cael eu defnyddio gael eu dad-blygio. Gall hyn leihau eich bil ynni yn sylweddol.

Defnyddiwch stribed pŵer i ddiffodd pob dyfais ar yr un pryd er mwyn osgoi talu am offer segur. Gallwch atal colli ynni trwy fflipio'r switsh ar eich stribed pŵer, sydd â'r un effaith â datgysylltu pob allfa o'r wal.

Defnyddio Peiriannau Golchi Ynni-Effeithlon

Gosodwch wasieri ecogyfeillgar (gwnewch yn siŵr eu bod hefyd yn effeithlon o ran dŵr), sychwyr, a hyd yn oed y microdon yn y gegin. Cofiwch bob amser bod sgôr seren y peiriant yn dangos pa mor ynni-effeithlon ydyw.

Gallai gosod sychwr nwy diwydiannol cost-effeithiol, ecogyfeillgar hefyd fod yn gam call.

Cymryd Camau I Leihau'r Galw Brig

Y ffordd fwyaf effeithiol o arbed pŵer yn eich practis milfeddygol yw lleihau'r galw brig. Mae’r galw am ynni ar ei uchaf yn ystod oriau “galw brig”, fel arfer rhwng naw y bore a phump yr hwyr.

Gallwch leihau eich galw yn ystod yr amser hwn trwy newid oriau gwaith ac amseroedd cychwyn bob yn ail, defnyddio offer sy'n defnyddio ynni fel peiriannau pelydr-X yn hwyr gyda'r nos ac yn gynnar yn y bore, ac ymarfer arbed ynni drwy'r dydd.

Thoughts Terfynol

Gallwch leihau eich bil trydan drwy wneud newidiadau bach o amgylch y swyddfa. Mae'r rhain yn cynnwys newid cyflenwyr, diffodd goleuadau diangen, a chymryd cawodydd byrrach yn y gwaith.

Mae angen i fusnesau fel practisau milfeddygol fod yn ymwybodol o'u defnydd o ynni fel y gallant leihau costau a pharhau'n gystadleuol yn y byd sydd ohoni.

 

Gwirio Ffeithiau

 

Gobeithio ichi fwynhau'r erthygl hon ... Beth yw eich barn chi?

Mae croeso i chi rannu'r erthygl hon!

 

 

ERTHYGLAU PERTHNASOL
- Hysbysebu -

Mwyaf poblogaidd

Post Tueddol ..